lomonosov-zebra-lying-down-ussr-backstamp-[3]-4536-p